Tramitació de títols

Itinerari per obtenir un títol de la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts cristianes 

Informació:

Segons la normativa europea vigent, les universitats han de lliurar dos documents als alumnes que han acabat els estudis:

 1. Un títol (Diploma)
 2. Un suplement al títol (SET) (un document en què hi ha el títol rebut, assignatures, pla d’estudis, etc.)

L’itinerari complet per rebre i autentificar els títols consta de 3 etapes.

 

1a etapa: Petició del títol i obtenció del suplement al títol

Cal seguir 3 passos

 1. Omplir la sol·licitud del títol (la pots demanar a secretaria o descarregar-la aquí).
 2. Verificació per part de la secretaria que s’han completat els estudis.
 3. Un cop la secretaria de la Facultat comunica (per correu electrònic) la verificació, cal pagar la taxa corresponent al títol sol·licitat (veure taxes de la Facultat) i portar el comprovant de pagament.
 4. Un cop verificats els estudis i pagada la taxa s’entregarà a l’alumne:
  • L’original del suplement del títol (SET).
  • Una fotocòpia compulsada del suplement al títol (SET), necessària per la validació eclesiàstica.
  • Un certificat de sol·licitud del títol i de pagament de les taxes. 

(la 1a etapa és duu a terme en molt pocs dies)

 

2a etapa: Obtenció del Diploma

La Facultat elaborarà el Diploma, tramitarà totes les signatures necessàries (Gran Canceller, Rector de l’Ateneu i Degà de la Facultat) i es posarà en contacte amb l’alumne per lliurar-li el Diploma del títol.

(la 2a etapa pot durar 2 o 3 mesos)

 

3a etapa: Validació Eclesiàstica i Civil del títol

Aquesta etapa l’haurà de dur a terme l'alumne i la podrà fer immediatament després de la primera etapa.

Cal fer una primera gestió amb la Conferència Episcopal Espanyola per validar el títol eclesiàsticament. Un cop obtingut això cal fer una segona gestió per validar el títol civilment.

A. Validació eclesiàstica:

 • Consulta i descarrega la informació necessària per fer aquesta validació (Mira l’apartat 2 on es parla dels títols del pla de Bolonya)
 • Cal pagar una taxa de 30 € a la Conferència Episcopal Española 
 • Atenció: en comptes del Diploma del títol original es pot enviar el certificat de sol·licitud del títol i de pagament de les taxes que hem entregat en la primera etapa.

B. Validació Civil:

 • Quan s'ha acabat la diligència del títol a la Conferència Episcopal, s'ha de dur a terme l'homologació del títol per al seu reconeixement civil davant la "Subdirección General de títulos - Ministerio de Universidades".
 • La documentació que cal presentar, és:
  • Una instància sol·licitant el reconeixement civil [Pots descarregar aquí el document de sol·licitud al títol per part d'alumne]. 
  • El títol original o fotocòpia del títol fet a la Conferència Episcopal (o certificat de sol·licitud del títol i de pagament de les taxes a la Conferència Episcopal).
  • Fotocòpia compulsada del Suplement al Títol (SET) diligenciada en la Conferència Episcopal.
  • Una fotocòpia del DNI/Passaport.
 • La documentació es pot enviar per correu postal o missatgeria a l’adreça següent: Subdirección General de títulos - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: Paseo de la Castellana, nº 162 – 28046 Madrid.
 • També es pot tramitar la validació civil a través del Registre electrònic de la Delegació Territorial del Govern Espanyol. El Registre de la Delegació a Barcelona és al C/. Bergara, 12, planta baixa – Tel. 93 520 96 03. 

 (la tercera etapa pot durar uns mesos)