Normes acadèmiques

 NORMES ACADÈMIQUES PRIMER CICLE (GRAU)

 
● Tutories
La Facultat creu que és important que els alumnes tinguin un acompanyament en els estudis des del Cicle Institucional, que permeti anar trobant en el Pla d’Estudis la unitat direccional que ajudi a preparar-se millor tant a l’hora de fer la síntesi teològica final com a l’hora d’optar per una de les llicenciatures especialitzades. Per això els professors donen a conèixer, al començament de cada semestre, l’horari d’atenció als alumnes, que tenen àmplia llibertat per escollir el professor per aquest acompanyament.
D’altra banda, els alumnes de Primer cicle tindran tutories personalitzades a la cinquena hora de cada dia de la setmana (llevat de dimecres). Pel que fa als alumnes de Segon cicle, vegeu l’horari en cada especialització.
 
 
● Incompatibilitat d’assignatures
Ningú no podrà matricular-se al Seminari de Síntesi sense tenir aprovades totes les matèries de sistemàtica dels cursos anteriors.
 
● Escolaritat 
L’alumne ha d’assistir regularment a les activitats acadèmiques de la Facultat: classes lectives, tutories col·lectives, tutories personalitzades, així com també a la «quarta hora» del dimecres, cursos i sessions extraordinàries organitzades per la Facultat. Si hi ha alguna raó vàlida, pot faltar fins a una tercera part de l’escolaritat.
El professor farà un control d’assistència cada dia de classe.
 
● Optativitat
Al  llarg dels seus estudis, l’alumne ha de cursar 20 ects de cursos optatius. Almenys un haurà de ser d’una àrea de terminada.
 
● Llengües
LLENGÜA LLATINA
L’alumne ha de cursar els nivells I, II, III i IV de llatí. 
 
LLENGÜES MODERNES
La Facultat Antoni Gaudí estableix la següent normativa:
1)   Per al títol de Grau («Baccalaureatus») serà necessari acreditar, com a mínim, el nivell B1 (nivell de llengua moderna habitual en els centres universitaris catalans).
2)   El nivell B1 correspon a un «tercer curs» de les Escoles Oficials d’Idiomes, «nivell 3» o certificat de «nivell intermedi», i «nivell 3» del Servei de llengües modernes de les Universitats Catalanes.
3)   S’acceptaran com a llengües modernes l’anglès, el francès, l’alemany, l’italià i el portuguès. Els alumnes estrangers podran acreditar també el coneixement de la llengua catalana (tercer curs de l’Escola Oficial d’Idiomes). Si aquests alumnes no són de parla castellana, podran també acreditar el coneixement d’aquesta llengua (tercer curs de l’Escola Oficial d’Idiomes).
4)   Les vies diverses perquè els estudiants acreditin haver assolit el nivell de coneixement de la llengua moderna podran ser les següents:
a)   Presentació al Degà de la FHEAG d’una certificació reconeguda externa que acrediti el nivell B1. La Facultat disposa d’una taula d’equivalències per tal de poder decidir la convalidació de la certificació presentada i per tal de valorar l’acceptació d’altres certificats no inclosos en la taula.
b)   Superació d’una prova específica de coneixements organitzada per l’Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya. Aquest examen lliure de llengua moderna tindrà lloc cada any durant la segona quinzena del mes de novembre. L’últim dia lectiu del mes d’octubre es tancarà la matrícula per a aquest examen, en què s’especificarà la llengua escollida: anglès, francès, alemany, italià o portuguès.
c)   Pel que fa a la llengua anglesa, superació del curs especial d’anglès que cada any organitza l’Escola de Llengües de la Facultat de Teologia de Catalunya. Aquest curs, que treballarà especialment en la comprensió de textos teològics, s’ajustarà al que s’exigeix en el nivell B1.
5)   L’acreditació de la prova serà efectuada per l’estudiant durant el primer curs institucional, o el primer curs que es matriculi a la FHEAG. Qui no aprova, té una segona i última convocatòria el curs següent, o pot presentar una acreditació externa (Escola Oficial d’Idiomes, certificats universitaris, etc.). Si no aprova aquesta segona convocatòria, passa a ser alumne extraordinari en el moment de matricular-se en el curs següent.
 
● Exàmens
Els exàmens es convoquen abans dels quinze dies previs a la seva celebració. Cada alumne té dret a examinar-se en quatre convocatòries, havent efectuat la matrícula i acomplert l’assistència a classe (almenys els 2/3 de les classes).
Les dues primeres convocatòries són automàtiques i corresponen al curs en què s’ha matriculat (febrer o juny i setembre).
Si un alumne del primer cicle vol examinar-se en tercera o quarta convocatòria, cal que s’hi inscrigui oportunament i que aboni els drets d’exàmens del semestre o del curs –segons l’assignatura de què es tracti–, tant en el cas de no haver-la aprovada com en el de no haver-se presentat a les dues primeres convocatòries.
Si després de les quatre convocatòries no s’aprova l’assignatura, i en el cas de les que són necessàries per a l’obtenció del títol, portat el cas al Consell Permanent, aquest pot confirmar la privació de la vida acadèmica de l’alumne o bé convocar un tribunal especial, atès sobretot el «currículum» de l’interessat. Aquesta norma no vigeix en el cas dels exàmens col·legials.
Els exàmens podran ser escrits o orals, i sempre seran públics. L’alumne no aprovat, conforme a l’art. 35 de les Normes de la Facultat, podrà recórrer a un tribunal especial.
Totes les matèries seran qualificades segons alguna de les diverses modalitats (examen escrit, examen oral, treball escrit, exposició a classe). El professor coordinador de curs procurarà que la distribució i el volum de les proves de cada assignatura quedin integrats de manera raonable en el conjunt. Les qualificacions dels Seminaris seran obtingudes mitjançant un treball escrit.
 
● Examen de Batxillerat
S’inscriuran obligatòriament en el Seminari de Síntesi (tercer curs), que els ha d’ajudar a elaborar una síntesi coherent de les matèries del Primer Cicle d’estudis.
Els alumnes elaboraran una Memòria que serà avaluada i presentada dins el mateix Seminari. Aquesta, serà la base per a l’Examen de Síntesi posterior, davant un tribunal format pel mateix professor del Seminari de Síntesi, i dos altres professors designats per les autoritats acadèmiques de la Facultat.
Hi haurà una qualificació única final, a partir de la nota obtinguda en el Seminari de Síntesi (50%) i de la nota donada pels membres del Tribunal (50%). Ambdues notes han d’arribar obligatòriament a l’aprovat (mínim, 5).
 
 
Nota final de Batxillerat:

La nota de Batxillerat serà la resultant de la mitjana de les notes de les matèries teològiques (75%) i la qualificació de l’examen de Batxillerat (25%).