Seminari de Cristianisme en el Món Tardoantic de la Tarraconense

Seminari de Cristianisme en el Món Tardoantic de la Tarraconense 

Els darrers anys ha augmentat molt l’interès per l’estudi de l’antiguitat tardana (segles IV-VIII) en l’àrea de la Tarraconense. Aquesta època està marcada per l’arribada i el desenvolupament del cristianisme i les estructures de l’Església a la zona, i per estudiar-la és necessari aprofundir en matèries pròpies de la teologia com la litúrgia, la patrologia, la història de l’Església i l’arqueologia cristiana.
 
Amb aquest objectiu el mes de juny del 2013 la Facultat de Teologia va constituir el Seminari de Cristianisme en l’Antiguitat Tardana (SAC) amb professors i investigadors de la Facultat i d'altres centres relacionats amb aquesta recerca: CETEM (Mallorca), IDITEM (Menorca), INSAF (Tarragona), Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, Museu Episcopal de Vic i l’Abadia de Montserrat.
 

Coordinadors

Dtnd. Robert Baró
Dr. Jordi Font (FTC)
 

Membres

Dr. Josep Amengual (CETEM)
Dra. Julia Beltrán de Heredia
Dr. Antoni Jesús Dols (CETEM)
Dra. Cristina Godoy
Dr. Miquel dels Sants Gros (FTC)
Dr. Cebrià Pifarré (Montserrat)
Dr. Josep Sastre (Menorca)
Dr. Marc Sureda (ISCRVic)
Llic. Joan Torra (ISCRVic)

El grup d’estudi es reuneix aproximadament un cop al trimestre i la coordinació es fa a través del Campus Virtual de la Facultat de Teologia de Catalunya (Alexandria), on es comparteixen treballs i s’intercanvia informació d’interès per als membres del Seminari.


El curs 2013-2014 es va començar a preparar un volum-manual que reculli els principals textos dels Pares Apostòlics amb el text crític de acompanyat d’una traducció pròpia de la Facultat. 
Durant el curs 2014-2015 el SAC va organitzar, juntament amb les Facultats de Teologia de Barcelona, Lió i Tolosa de Llenguadoc, i amb Sources Chrétiennes, el congrés Mort i resurrecció en l’antiguitat cristiana. Recerques patrístiques interuniversitàries de les facultats de teologia de Barcelona, Lió i Tolosa. (Mort et résurrection dans l’antiquité chrétienne. Recherches patristiques interuniversitaires des facultés de théologie de Barcelone, Lyon et Toulouse.).
 
Aquest Congrés es va dur a terme en tres mesos diferents. En primer lloc, el 20 i 21 de novembre de 2014 la Facultat Antoni Gaudí va acollir les primeres sessions, titulades De la mort a la vida. Història, litúrgia i pensament (De la mort à la vie. Histoire, liturgie et doctrines.). Aquestes sessions també es van dur a terme al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona i a la Basílica dels Sants Just i Pastor de Barcelona. En segon lloc, el 5 i 6 de març de 2015 es va presentar Passió i davallada als inferns del Crist segons els pares (Passion et descente aux enfers du Christ chez les pères) a Lió, i per acabar, el 21 i 22 de maig de 2015, a Tolosa, es celebrar la darrera sessió: Resurrecció del Crist, transfiguració de l’home (Résurrection du Christ, transfiguration de l’homme)