Matriculació

Informació i matrícula per al curs 2020-2021

 
Matrícula oberta: 
 
1.- Admissió i Matriculació d’alumnes nous

Els alumnes de nou ingrés podran fer la a través del web www.facultatantonigaudi.cat del 10 al 31 de juliol de 2020 i formalitzar la matrícula a la Secretaria de la Facultat de l’1 al 10 de setembre per als estudis de Grau i de l’1 al 25 de setembre per als estudis de Màster i Doctorat. En el moment de la preinscripció, els alumnes de nou ingrés hauran de presentar per via telemàtica la documentació següent:

 

  • La sol·licitud d’ingrés [podeu baixar-lo aquí]
  • 1 fotografia de la mida i tipus DNI.
  • Fotocòpia DNI
  • Alumnes ordinaris (que opten a titulació acadèmica): certificat o títol acreditatiu dels estudis amb els quals accedeix a la Facultat (EVAU, PAU o equivalent per a l’accés als estudis de Primer cicle / Grau; Grau universitari o Llicenciatura  per als estudis de Segon cicle / Màster). A l’hora de formalitzar la matrícula caldrà presentar els originals o les fotocòpies compulsades dels documents digitals.
  • Alumnes extraordinaris (no opten a obtenir titulació): certificats dels estudis realitzats (cal portar els documents originals) 

2.- Matriculació d'alumnes ja matriculats en anys anteriors 
Només es podran matricular online entre el 6 de juliol i el 10 de setembre de 2020 a través de l’Àrea reservada:

 

 
 
 
Els alumnes ja matriculats en altres cursos que es matriculin fora del període de matriculació hauran de demanar dispensa al vicedegà i hauran d'abonar un recàrrec de 70€

 

Per a més informació, contacteu amb Secretaria:

docencia@edusantpacia.cat / Tel. (34) 93 453 49 25